جایگاه ۱۵۵ پنجتن

  • جایگاه ۱۵۵ پنجتن
  • مشهد - بلوار پنجتن - حدفاصل پنجتن ۶۳-۶۵
  • بنزین معمولی