جایگاه ۱۶۳ زینلیان

  • جایگاه ۱۶۳ زینلیان
  • مشهد - بلوار فدائیان اسلام - روبروی بیمارستان شهید کامیاب
  • بنزین معمولی