جایگاه ۱۲۰ حکیم آباد

 

 

جایگاه ۱۲۰ حکیم آباد

  • جایگاه ۱۲۰ حکیم آباد
  • حاشیه بزرگراه آسیائی - حدفاصل چناران و قوچان - روستای حکیم آباد
  • بنزین معمولی
  • گاز CNG
  • نفت گاز