جایگاه ۱۵۸ آقایی

  • جایگاه ۱۵۸ آقایی
  • بزرگراه آسیائی - ابتدای چناران - میدان کشاورز
  • بنزین معمولی
  • گاز CNG
  • نفت گاز