جایگاه ۱۶۰ خطیب

  • جایگاه ۱۶۰ خطیب
  • مشهد - انتهای بلوار توس - بعد کلانتری کاظم آباد - سمت چپ
  • بنزین معمولی
  • گاز CNG