جایگاه اختصاصی ۱۱۵

  • جایگاه اختصاصی ۱۱۵
  • مشهد - بلوار دانشجو - زیر پل دانشجو
  • بنزین معمولی
  • بنزین سوپر