جایگاه ۱۶۱ سلیمی

  • جایگاه ۱۶۱ سلیمی
  • مشهد - بلوار میثاق - بین میثاق ۱۰-۱۲
  • بنزین معمولی
  • بنزین سوپر