جایگاه ۱۶۴ مجاور

  • جایگاه ۱۶۴ مجاور
  • مشهد - بزرگراه بابانظر - شهید بابانظر ۸۶
  • بنزین معمولی