جایگاه ۱۱۹ علی آباد

  • جایگاه ۱۱۹ علی آباد
  • حدفاصل مشهد و قوچان - کیلومتر ۲۰ جاده قوچان
  • بنزین معمولی
  • نفت گاز