جایگاه ۱۲۷ عدالتیان

 

 

 

جایگاه ۱۲۷ عدالتیان

  • جایگاه ۱۲۷ عدالتیان
  • مشهد - بلوار خواجه ربیع - ابتدای جاده کلات
  • بنزین معمولی
  • گاز CNG
  • نفت گاز