جایگاه ۱۵۴ سجادی

  • جایگاه ۱۵۴ سجادی
  • مشهد - بلوار خواجه ربیع - ابتدای جاده کلات
  • بنزین معمولی
  • گاز CNG
  • نفت گاز