جایگاه ۳۰۲ سادات حسینی

 

 

 

جایگاه ۳۰۲ سادات حسینی

  • جایگاه ۳۰۲ سادات حسینی
  • تربت جام - کیلومتر ۲ تربت جام - مشهد
  • بنزین معمولی
  • گاز CNG
  • نفت گاز