جایگاه ۳۰۱ شاهرخ

  • جایگاه ۳۰۱ شاهرخ
  • تربت جام - بلوار امام خمینی - جنب دادگستری
  • بنزین معمولی
  • گاز CNG