جایگاه ۳۰۷ جاقوری

  • جایگاه ۳۰۷ جاقوری
  • تربت جام - خیابان بهشتی
  • بنزین معمولی