جایگاه ۲۱۲ طلوع

  • جایگاه ۲۱۲ طلوع
  • کیلومتر 23بزرگراه نیشابور - مشهد
  • مجتمع خدمات رفاهیرستوران - فروشگاه
  • بنزین معمولی
  • نفت گاز