جایگاه ۲۱۳ وحدت

  • جایگاه ۲۱۳ وحدت
  • نیشابور - انتهای بلوار شهید سرایانی - حدفاصل آزادگان ۶-۸
  • بنزین معمولی
  • نفت گاز