خدمات

 

 

خدمات شرکت پتروپرند خاورمیانه

مشاوره

مشاوره جهت ساخت انواع جایگاه ها توسط مشاورین مجرب

طراحی و ساخت

طراحی و ساخت جایگاه های مدرن و استاندارد توسط مهندسین

تامین و نظارت

تامین فرآورده مورد نیاز و نظارت بر عملکرد جایگاه و پرسنل

خرید و توزیع

خرید فرآورده و توزیع در جایگاه های تحت پوشش

 

 

طرح های اجرایی پتروپرند خاورمیانه

۱

دیسپاچینگ

Dispatching scheme

بازگزدانی بخارات بنزین به سوخت قابل استفاده

۲

کهاب

Steam Gasoline Recovery

استفاده از ابزارهای کنترلی پیشرفته در قالب طرح دیسپاچینگ

۳

کنترل کیفیت و کمیت( بهداشت، ایمنی، محیط زیست)

(Health, Safety, Environment(HSE

اولین صنعتی که hse را از ارکان اصلی خود دانست صنعت نفت و گاز بود. با توجه به اینکه منابع و سرمایه ملی کشور اغلب نفت و گاز میباشد نیاز به یک واحد حفاظت کننده را لازم دانست.